Főmenű

Legújabb hírek

Üzemi Tanács

Bejelentkezés

Kapcsolat felvtel

Bértárgyalás 2024.

A 2024. évi bértárgyalással kapcsolatos hírek, információk
1/2 oldal
« »

Bérmegállapodás - 2024

Írta: Péter László - Dátum: 2024. 01. 26. 15:28
jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


B?remel?s 2024

Írta: Péter László - Dátum: 2024. 01. 23. 16:21
Tisztelt Tagság!


Tájékoztatlak benneteket, hogy a 2024. évi bérmegállapodás részletes írásos anyagát, melyet a BKV Zrt. Igazgatósága elfogadott, a héten pénteken feltesszük a honlapra.


2024. 01. 23.


Tiszperger Attila

 ÓASZ elnök 

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


M?r janu?rra emelt b?rt kapnak a BKV munkav?llal?i - megsz?letett a 2024-es b?rmeg?llapod?s a BKV-n?l

Írta: Péter László - Dátum: 2024. 01. 18. 19:02
Már januárra emelt bért kapnak a BKV munkavállalói – megszületett a 2024-es bérmegállapodás a BKV-nál


A szakszervezetek elfogadták a munkáltató által – a szakszervezeti észrevételek, javaslatok figyelembevételével – készített bérmegállapodás-tervezetet, így a bértárgyalás-sorozat mai ülésén a felek megegyeztek a 2024-es évre vonatkozó bérfejlesztés részleteir?l.

A F?város és a bérszövetséget alkotó érdekképviseletek között létrejött Bérpolitikai Megállapodás az éves minimálbér és a garantált bérminimum százalékos emeléséhez köti a bérfejlesztés mértékét. Az elfogadott bérmegállapodás alapján a 12,5+1%-os keretet figyelembe véve az alapbérfejlesztés mértéke átlagosan 12,5%, ezen felül emelkednek egyéb bérelemek is.

Az alapbér emelésen kívül a megállapodás forrást biztosít többek között a szenioritási rendszer meg?rzéséhez, a Budapest pótlék emeléséhez, valamint lehet?vé teszi a járm?vezet?-tanulók és a kulcspozíciókban dolgozók kiemelt bérfejlesztését.

A 2024-es bérfejlesztés egyaránt méltányos a munkavállalóknak és segít meg?rizni a BKV munkaer?piaci helyzetét.


2024. január 18.

BKV Zrt.jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.euNyilatkozat a B?rpolitikai Meg?llapod?s 2024. ?vi v?grehajt?sa kapcs?n

Írta: Péter László - Dátum: 2023. 12. 15. 12:21Nyilatkozat

a Bérpolitikai Megállapodás 2024. évi végrehajtása kapcsán

 

Budapest F?város Önkormányzata – mint a tulajdonosi jogok gyakorlója – képviseletében Kiss Ambrus
általános f?polgármester-helyettes (Önkormányzat), valamint a Bérpolitikai megállapodás és az
Egyetértési Nyilatkozat aláírói az alábbi nyilatkozatot fogalmazzák meg:

Bérszövetséget alkotó szakszervezetek:
Budapesti Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége (BKSZSZ),
Egységes Közlekedési Dolgozók Szakszervezete (EKSZ)
Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 (HVDSZ 2000)
Közgy?jteményi és Közm?vel?dési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ)
Magyar Köztisztvisel?k, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ)
MKKSZ Budapestért Dolgozók Munkahelyi Szervezete
Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete (SZÁD)
Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VTDSZSZ)

továbbá a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA Szakszervezetek), mint konföderáció
és a konföderációhoz tartozó alábbi tagszervezetek:
Budapesti Közm?vek Dolgozóinak Szakszervezete (BKDSZ)
F?városi Közlekedési Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (FKDDSZ)
F?városi Vízm?vek Zrt. Munkahelyi Szakszervezet
LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége
Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete (MTSZSZ)
Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (Budapest Gyógyfürd?i Zrt. Munkahelyi
Szakszervezete, F?városi Csatornázási M?vek Zrt. Munkahelyi Szakszervezete)

és a Független HÉV Szakszervezet

a továbbiakban együttesen: Szakszervezetek; az Önkormányzat és a Szakszervezetek a továbbiakban
együttesen: Felek) az alábbiakban egyetértésüket fejezik ki:

 1.   Felek rögzítik, hogy a „Bérpolitikai Megállapodás egyfel?l a F?városi Önkormányzat és annak
    intézményei, másfel?l a Bérszövetséget alkotó szakszervezetek között a 2021-2024. évekre”
    2023. évet érint? bérfejlesztése megvalósult, ezt lezártnak tekintik. 2023-ban sikerült a
    Budapest pótlékot még több területre kiterjeszteni és ezzel a b?vítési, fejlesztési irányt
    fenntartani.
 2.   A 2024. év esetében a bérfejlesztés egy f?re jutó átlagos bértömeg mértéke 12,5 százalék plusz
    1 százalék. Annak érdekében, hogy a 2024. februári kifizetésben (januári bér) már a megemelt
    bért lehessen kifizetni, a helyi, munkáltatói szint? tárgyalások soron kívül megkezd?dnek. A
    Felek egyetértenek azzal, hogy ahol a fenti kereten belül a Budapest-pótlék rendszerének
    kiterjesztésére, egységesítésére nem volt eddig lehet?ség, idén helyi szint? egyeztetések
    függvényében lehet?ség szerint a 2024. évben további el?relépés legyen. Err?l helyi
    megállapodásokat kell kötni.
 3.   A foglalkozás-egészségügyi okból alkalmatlan, de keres?képes dolgozók a Munka
    törvénykönyve 2023. január 1-jén hatályba lépett módosítása miatt hátrányos helyzetbe került
    munkavállalók esetében a kollektív szerz?dések módosítását támogatják a Felek, abban az
    esetben, ahol még nem történt meg ennek a rögzítése. Amennyiben a munkavállaló a
    rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a munkaköre ellátására
    egészségi okból való alkalmatlansága miatt mentesül, de nem keres?képtelen, az állásid?re
    vonatkozó szabályok szerint jogosult legyen munkabérre.
 4.   Emellett az egyedi esetek kezelésére Rehabilitációs Bizottság jön létre a munkáltató és a
    szakszervezet által delegált tagokból. A Rehabilitációs Bizottság célja a saját munkakörükben
    foglalkozás-egészségügyileg alkalmatlan munkavállalók tovább-foglalkoztatásának
    megvizsgálása.
 5.   A F?városi Önkormányzat által m?ködtetett közszolgáltatásoknál tapasztalható
    munkaer?hiánnyal kapcsolatban – szakszervezeti felvetésre – meger?sítik a Felek, hogy a
    harmadik országbeli kölcsönzött munkavállalók alkalmazása nem jelent megfelel? megoldást.
    Ezért olyan programokat kell indítani, amelyek segítik a bels? munkaer?tartalékok feltárását,
    lakhatási támogatást biztosítanak a potenciális munkavállalóknak, képzési programok és a
    bérek emelése révén kiszámítható életpályát teremtenek számukra. Szakszervezeti
    kezdeményezésre a F?városi Önkormányzat utóbbiakról részletes programot készít a F?városi
    Érdekegyeztet? Tanács 2024. els? negyedévi ülésére. A szakszervezetek helyi egyeztetéseket
    folytatnak, amelynek eredményeként megállapodhatnak.
 6.   A szakszervezeti oldal kezdeményezésére a F?városi Önkormányzat meger?síti, hogy a
    Bérpolitikai Megállapodás 2021-2024. dokumentum 9. pontjában szerepl?, a buszstratégia
    alapján vállalt kiszervezési mértékre vonatkozó vállalást, a bérpolitikai megállapodás
    id?tartama alatt fent kívánja tartani.

 

Budapest, 2023. december 13.

 

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


Elkezd?dtek a 2024-es b?rt?rgyal?sok a BKV-n?l

Írta: Péter László - Dátum: 2023. 12. 12. 18:02 Elkezdõdtek a 2024-es bértárgyalások a BKV-nál2023. december 12-én - plenáris ülésen - megkezdõdött a 2024-es bértárgyalás a BKV-nál. A cég menedzsmentje arról tájékoztatta az érdekképviseleteket, hogy a várható béremelés mértékénél a tulajdonos Fõvárosi Önkormányzattal korábban kötött hároméves Bérpolitikai Megállapodás elveit kívánják szem elõtt tartani.Bolla Tibor vezérigazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy a bérfejlesztésnél fontos szempont a BKV munkaerõpiaci helyzetének stabilizálása, az új munkaerõ bevonzása, valamint a jelenleg, a vállalatnál foglalkoztatott munkaerõ megtartása. A vezérigazgató kifejezte reményét, hogy a bértárgyalások konstruktív kompromisszumok alapján mielõbb lezárulhatnak.BKV Zrt.

2023. december 12.

 

 

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


1/2 oldal
« »