Főmenű

Legújabb hírek

Üzemi Tanács

Bejelentkezés

Kapcsolat felvtel

Archív 2021

1/10 oldal
« »

Aj?nd?k utalv?ny

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 12. 08. 17:33jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.euB?rt?rgyal?s 2021

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 12. 02. 01:50T?j?koztat? a 2022-es b?rt?rgyal?s megkezd?s?r?l
A h?rom ?rdekk?pviseleti szervezet kezdem?nyez?s?re 2021 november 30. napj?n megkez-d?dtek a B?rt?rgyal?sok a BKV-n?l. A T?rgyal?sok megtart?s?ra, valamennyi szakszervezete r?szv?tel?vel ker?lt sor - a j?rv?nyhelyzet ok?n- Skype ?rtekezlet form?j?ban.

A t?rgyal?sokon Bolla Tibor vez?rigazgat? ?r sok t?m?t ?rintett, t?bbek k?z?tt ism?telten „megk?sz?nte a munkav?llal?k ?ldozatos munk?j?t”, valamint a k?l?nb?z? sajt? h?resztel?-sekkel ellent?tben, t?j?koztatta a jelenlev?ket, hogy a T?rsas?g menedzsmentje mindenre felk?sz?lt ?s biztos?tott a BKV Zrt. m?k?d?se. A k?telez? olt?ssal kapcsolatban kijelentette, hogy sem a Tulajdonos, sem pedig a munk?ltat? nem t?mogatja annak a bevezet?s?t, de a Munk?ltat? az olt?s felv?tel?t aj?nlja, a tov?bbiakban is, mert csak ez jelent?sen cs?kkenti a Covid s?lyos kock?zat?t.

A F?v?rosi ?nkorm?nyzat ?s a B?rsz?vets?gben (F?X) r?sztvev? szakszervezetek k?z?tt l?tre-j?tt ?s F?v?rosi K?zgy?l?si hat?rozattal meger?s?tett B?rpolitikai Meg?llapod?s, meghat?roz-za a kereteket ?s a meg?llapod?sra nyitva ?ll? hat?rid?ket a 2022 ?vi B?rt?rgyal?sokra.

A B?rpolitikai Meg?llapod?s alapj?n a B?remel?s m?rt?k?t az idei garant?lt b?rminimum ?s a minim?lb?r ?tlaga alapj?n ker?l meghat?roz?sra. Ha az ?tlag a 15 %-ot meghaladja az a feletti r?szr?l az ?rdekk?pviseletek egyeztetnek a tulajdonossal (megjegyz?s a Tulajdonos lehet?s?geit ismerve, bizonytalan).

A Korm?nyrendelet ugyan nem jelent meg, de a Szakszervezeti Konf?der?ci?k ?s a Korm?ny, valamint a munk?ltat?k ?rdekk?pviselete ?ltal l?trej?tt meg?llapod?s m?r ismert.
Ez alapj?n a BKV szinten a 15% b?rt?meg feloszt?s?r?l elkezd?dhet az ?rdemi munka, a munk?ltat?, valamint a szakszervezetek k?z?tt

A B?rpolitikai Meg?llapod?sban meghat?rozott hat?rid? szerint a minim?lb?rr?l sz?l? Kor-m?nyrendelet, Magyar K?zl?nyben t?rt?n? kihirdet?s?t k?vet? 30 napon bel?l a BKV ?s a szakszervezetek k?z?tt l?tre kell j?nnie a B?rmeg?llapod?snak. A Korm?nyrendelet m?g nem jelent ugyan meg, de a B?rpolitikai Meg?llapod?s alkalmaz egy fels? korl?tot, mely szerint a 2022. ?vre sz?l? B?rmeg?llapod?snak legk?s?bb 2022. febru?r 15. napj?ig l?tre kell j?nni.

A Munk?ltat? ?s az ?rdekk?pviseletek is kifejezt?k abb?li sz?nd?kukat, hogy konstrukt?v t?r-gyal?sokat folytatnak hogy, miel?bb meg?llapod?s j?hessen l?te.

A t?rgyal?sok ?lland? Bizotts?g keret?ben folytat?dnak. A tov?bbiakban is folyamatosan t?j?koztatunk benneteket a t?rgyal?sokr?l.

2021. 12. 01.


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


Mikul?s, napt?r, toll

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 12. 01. 11:40jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.euT?j?koztat? ?v v?gi b?rkompenz?ci?r?l

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 11. 24. 04:15Tisztelt Munkav?llal?ink!
Az elm?lt 2 ?v a pand?mia hat?s?ra neh?z gazdas?gi helyzetet teremtett mind a Tulajdonos, mind T?rsas?gunk sz?m?ra. Ennek hat?s?ra az idei b?rt?rgyal?sok egy olyan meg?llapod?ssal z?rultak, amely – b?r b?rfejleszt?st nem tartalmazott –, de lehet?v? teszi, hogy a hat?kony b?rgazd?lkod?s eset?n ?v v?gi t?bbletjuttat?sokat adjunk dolgoz?inknak.J? h?rk?nt tudunk besz?molni r?la, hogy a novemberi b?rek december 8-i kifizet?sekor h?rom juttat?si elem is biztos?t?sra ker?l:1. Az Igazgat?s?g megt?rgyalta ?s j?v?hagyta azt a meg?llapod?st, amelyet a 2021. ?vi b?rt?rgyal?sok eredm?nyek?nt sz?letett R?szmeg?llapod?s 3. pontja alapj?n a munk?ltat? ?s a R?szmeg?llapod?st al??r? szakszervezetek k?t?ttek.

Ennek ?rtelm?ben a munkav?llal?k a 2021. janu?r 1. ?s okt?ber 31. k?z?tti id?szak ledolgozott ?r?inak megfelel?en 70 Ft/?ra b?rkompenz?ci?ban r?szes?lnek a novemberi b?rek fizet?s?vel egyidej?leg. A juttat?s ?tlagosan 120.000 Ft/f? k?r?li brutt? b?rt jelent, mely az egy?ni munka?r?k sz?m?t?l f?gg?en elt?r? ?sszeg lehet.1. Szint?n a R?szmeg?llapod?s alapj?n ?v v?gi 16.700 Ft ?rt?k? aj?nd?kutalv?ny ker?l kioszt?sra az arra jogosultaknak.1. A 2021. j?niusi els? r?szlethez hasonl?an kifizet?sre ker?l a Budapest P?tl?k m?sodik r?szlete is.A menedzsment ?s az ?rintett ?rdekk?pviseletek is egyar?nt elk?telezettek abban, hogy a 2021-ben forr?shi?ny miatt elmaradt b?rfejleszt?s legal?bb r?szleges kompenz?ci?jak?nt minden rendelkez?sre ?ll? b?rtartal?k kifizet?sre ker?lj?n a munkav?llal?k r?sz?re, megk?sz?nve ezzel is eg?sz ?ves ?ldozatos munk?jukat.BKV Zrt. jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


T?j?koztat?

Írta: Péter László - Dátum: 2021. 11. 17. 11:11jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu1/10 oldal
« »