Főmenű

Legújabb hírek

Üzemi Tanács

Bejelentkezés

Kapcsolat felvtel

Archív 2022

2/5 oldal
« »

Friss?t?s ! 2022 Kedvezm?nyes dolgoz?i csomag Vodafone

Írta: Péter László - Dátum: 2022. 09. 08. 19:33Tisztelt Munkat?rsak, kedves Koll?g?k!A Vodafone Magyarorsz?g Zrt. t?j?koztat?sa alapj?n rendszereikben hiba l?pett fel, ez?rt az ?j dolgoz?i csomagok jelenleg csak ?s kiz?r?lag a t?bl?zatban megjel?lt partnereikn?l illetve ?zleteikben ig?nyelhet?k. A csatolt excel t?bl?zatban megtal?lhat?k a kijel?lt partnerek ?s ?zletek.
A hiba elh?r?t?s?r?l azonnali t?j?koztat?st adunk.

A Vodafone Magyarorsz?g Zrt. eln?z?st k?r a kellemetlens?g?rt!

?dv?zlettel:

Informatikai F?oszt?ly

Tisztelt Munkat?rsak, kedves Koll?g?k!


T?rsas?gunk kedvezm?nyes dolgoz?i hang- ?s internet el?fizet?st biztos?t dolgoz?i ?s nyugd?jba vonult kor?bbi munkav?llal?i sz?m?ra, amelynek ig?nybev?tel?re 2022.08.22-t?l van lehet?s?g a Vodafone Magyarorsz?g Zrt. ?zleteiben vagy a MyVodafone applik?ci?n kereszt?l.

A r?gi szerz?d?sben l?v? el?fizet?sek, NEM ker?lnek automatikusan ?t az ?j szerz?d?s szerinti tarif?ba!


 • A tarifacsomag-v?lt?st a dolgoz? maga kezdem?nyezheti valamelyik ?rt?kes?t?si ponton, vagy 2022.08.22-t?l online, a Vodafone internetes fel?let?n vagy a MyVodafone applik?ci?n kereszt?l.

 • A h?s?gnyilatkozat letelte el?tt is lehet az ?j tarifacsomagra v?ltani, ha az ?j tarifacsomag (+opci?) havid?ja magasabb, mint a megl?v? tarifa+opci? havid?ja.

 • >Amennyiben a dolgoz?i el?fizet?sek a r?gi szerz?d?s szerinti tarifacsomagban maradnak, ?gy a megk?t?tt egyedi el?fizet?i szerz?d?sben meghat?rozott szerz?d?s lej?rati d?tumok a m?rvad?ak.


Egy?b fontos inform?ci?k:

 • A kedvezm?ny ig?nybev?tel?nek felt?tele a BKV igazolv?ny, amit v?s?rl?skor be kell mutatni.

 • Az el?fizet?s csak a BKV Zrt.-n?l dolgoz? munkat?rs nev?re v?s?rolhat? meg.

 • Egy dolgoz? maximum 5 db kedvezm?nyes el?fizet?st v?s?rolhat.

 • Minden el?fizet?s mell? lehet?s?g van kedvezm?nyes ?r? k?sz?l?kv?s?rl?sra is.

 • K?sz?l?kv?s?rl?s n?lk?l 1 ?ves h?s?gnyilatkozatot, m?g k?sz?l?kv?s?rl?s eset?n 2 ?ves hat?rozott id?tartamot v?llal az el?fizet?. A mindenkori aktu?lis ?rlista a https://www.vodafone.hu/shop/flotta linken ?rhet? el. Flotta k?d: 1001721266

 • A megadott havid?jak e-Pack szolg?ltat?ssal ?rtend?k. Ez azt jelenti, hogy az El?fizet?nek minden h?napban teljes?teni kell valamennyi felsorolt felt?telt. A sz?ml?n felt?ntetett fizet?si hat?rid?ig kiegyenl?ti a szolg?ltat?sok d?jait az al?bbi lehet?s?gek egyik?n: Mobil ?s mobilinternet sz?mlabefizet?s | Vodafone oldalon, vagy az e-sz?mla profilon, vagy a Vodafone mobil alkalmaz?son kereszt?l, banki ?tutal?ssal, csoportos beszed?si megb?z?ssal, vagy OTP bank automat?kon kereszt?l.

 • Amennyiben az El?fizet? valamely h?napban nem tesz eleget a fenti felt?teleknek, a k?vetkez? havi sz?ml?j?n egy brutt? 500 Ft-os egyszeri d?j ker?l kiterhel?sre. Ha az El?fizet? egy h?napban t?bb e-Pack felt?telt is megszeg, az e-Pack felt?telek nem teljes?t?s?nek d?ja ebben az esetben is csak havi egy alkalommal ker?l kisz?ml?z?sra.

 • M?s mobilszolg?ltat?t?l a sz?m hordoz?sa, vagy megl?v? Vodafone felt?lt?k?rty?s konstrukci? ?tv?lt?sa b?rmelyik Vodafone ?zletben kezdem?nyezhet? k?l?n d?j n?lk?l.

 • Vodafone ?zletek list?ja a https://vodafone.hu/kapcsolat/uzletek linken ?rhet? el.


A Social Pass ?s a Connect Pass r?szletez?se az al?bbiakban tal?lhat?:

Social Pass:
Vodafone Pass | Vodafone
Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat haszn?lat d?jmentesen (de! pl. YouTube video megnyit?sa ?s lejt?sz?sa/let?lt?se m?r mer?ti az adatkeretet)

Connect Pass:
Vodafone Pass | Vodafone
Messenger, Viber, WhatsApp haszn?lat d?jmentesen (de! pl. YouTube video megnyit?sa ?s lej?tsz?sa/let?lt?se m?r mer?ti az adatkeretet)


?dv?zlettel:

Informatikai F?oszt?lyMell?kletek:

-- BKV_flotta_tajekoztato_E_220801_eLEAD.pdf


-- 2022 Vodafone dolgoz?i Tarifacsomagok ?sszehasonl?t?sa


-- Vodafone ?zletek
jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


H?rlev?l 2022.08.31

Írta: Péter László - Dátum: 2022. 08. 31. 20:42

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.euBeiskol?z?si t?mogat?s

Írta: Péter László - Dátum: 2022. 07. 19. 22:08

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.euT?j?koztat?s a 23/VU/2022. sz?m? vez?rigazgat? utas?t?s a Budapest-p?tl?k ?gyviteli szab?lyaihoz

Írta: Péter László - Dátum: 2022. 07. 05. 21:02Tisztelt Koll?g?k!Budapest F?v?ros ?nkorm?nyzata (a tov?bbiakban: ?nkorm?nyzat) a Budapest p?tl?k juttat?s ?j form?j?t tervezi bevezetni a p?nz?gyi lehet?s?gek f?ggv?ny?ben.

Ez a juttat?s T?rsas?gunk eset?ben a f??ll?s? teljes munkaid?s ?s r?szmunkaid?s munkav?llal?k r?sz?re lesz – a forr?s rendelkez?sre ?ll?sa eset?n – adhat?.

A P?tl?k alapj?ul szolg?l? jogosults?gi id?be azon jogviszonyok id?tartama vehet? figyelembe, amelyeket a munkav?llal? az ?nkorm?nyzat F?polg?rmesteri Hivatal?n?l, a F?v?rosi ?nkorm?nyzati Rend?szeti Igazgat?s?g?n?l, az ?nkorm?nyzat egy?b k?lts?gvet?si szerv?n?l, t?bbs?gi tulajdon?ban l?v? gazdas?gi t?rsas?gn?l – vagy ezek le?nyv?llalatain?l – vagy ezek jogel?dj?n?l t?lt?tt. A besz?m?t?s sor?n figyelembe veend? munk?ltat?k list?j?t az ?nkorm?nyzat ?ltal T?rsas?gunk rendelkez?s?re bocs?tott mindenkor aktualiz?lt lista tartalmazza.

A T?rsas?gn?l nyilv?ntartott ?s figyelembe vehet? id?tartamr?l a Jogi ?s Hum?npolitikai Igazgat?s?g K?zponti Munka?gyi Adminisztr?ci?s Oszt?ly az e-mail c?mmel rendelkez? munkav?llal?k r?sz?re elektronikus ?ton, m?g az e-mail c?mmel nem rendelkez? munkav?llal?k r?sz?re pap?r alapon egyszeri alkalommal a 2022. j?nius havi b?rkifizet?si jegyz?k kiad?s?val egyidej?leg t?j?koztat?st k?ld.

Ha a munkav?llal? a t?j?koztat?sban szerepl? id?tartamot vitatja, mert van m?s figyelembe vehet? jogviszonya, ?gy az ezt igazol? dokumentumokat be kell mutatnia a ter?letileg illet?kes hum?n?gyint?z?nek, ahol egy k?relem is kit?lt?sre ker?l. Ennek hat?rideje 2022. ?vben augusztus 31. napja.

A hat?rid?t k?vet?en leadott K?relmek csak a k?vetkez? ?vi Budapest P?tl?k meg?llap?t?sa sor?n vehet?k figyelembe.

A k?relemben megjel?lt jogviszonyok besz?m?t?si lehet?s?g?nek vizsg?lata ut?n lehets?ges annak besz?m?t?sa a juttat?s szempontj?b?l.


Jogi ?s Hum?npolitikai Igazgat?s?g

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


Az M3-as p?tl?val kapcsolatos ?szrev?telek korrekci? t?j?koztat?

Írta: Péter László - Dátum: 2022. 06. 13. 16:00Tisztelt Eln?k Urak!
Id?k?zben k?t alkalommal is tal?lkoztunk szem?lyesen, ahol esett sz? az M3 metr?p?tl?r?l, de ?r?sban is v?laszt adn?k a felvet?sekre, egyben k?sz?nj?k a t?relmet.

A BKK ?s a Budapest K?z?t ter?let?rt felel?s koll?g?ival folyamatosan egyeztetve sz?mos kisebb korrekci? t?rt?nt a G?ncz ?rp?d vkp. csom?pont t?rs?g?ben ?s a vonal t?bb pontj?n is a metr?p?tl? buszok, a t?bbi j?rat, valamint a k?z?ti forgalom min?l zavarmentesebb halad?sa ?rdek?ben. Az eltelt id? alatt az utasok, j?rm?vezet?k, aut?sok is hozz?szoktak az ?j rendhez, amely g?rd?l?kenyebb m?k?d?st eredm?nyez, de tov?bbi korrekci?kra is sz?ks?g lehet, els?sorban szeptembert?l.

A beindul?s ?ta t?bb alkalommal is finomhangoltunk a menetrendeken, ennek sor?n n?vel?sre ker?lt a K?lvin t?ren forgalomba ?ll? j?rm?vek sz?ma a zs?folts?g cs?kkent?s?re, n?velt?k a gar?zsmeneti ?s ?tszerel? id?ket a vonal t?bb j?rm?v?n?l az els? id?szak tapasztalatai alapj?n, eggyel t?bb j?rm? k?zlekedik az M30-as vonalon a kedvez?bb j?rats?r?s?g ?rdek?ben, az ig?nyekhez igaz?tottuk az ?n. v?g?llom?si mozgat?emberek rendelkez?sre ?ll?s?t, illetve a t?rol?t?r munk?latainak teljesk?r? befejez?s?t k?vet?en n?velt?k annak kihaszn?lts?g?t, cs?kkentve a v?g?llom?sok zs?folts?g?t. ?gy is maradt m?g feladat – t?bbek k?z?tt a Lehel t?r kisebb zs?folts?ga, amelyet szeptemberre m?g meg kell vizsg?lni. Emellett j?nius 20-t?l kezdve munkanapokon is K?b?nya-Kispestig haladunk majd, ?j menetrendekkel, illetve a kb. 100 db p?tl?busz ?s a szem?lyzet kiszolg?l?s?ra a Hat?r ?tn?l ?j-ideiglenes, a K?KI Regina t?rol?n pedig b?v?tett szoci?lis ell?t?st biztos?t? kont?nerek ?llnak majd a koll?g?k rendelkez?s?re.

Term?szetesen a hossz? p?tl?s beindul?sakor is kiemelt figyelmet ford?tunk majd a felmer?l? korrekci?s ig?nyek miel?bbi kivitelez?s?ben, egyben ?llunk rendelkez?sre k?rd?s, ?szrev?tel eset?n.

?dv?zlettel:Pnyakovics Gergely
oszt?lyvezet?
Budapesti K?zleked?si Zrt.
Aut?busz ?s Trolibusz ?zemeltet?si Igazgat?s?g
Forgalom-el?k?sz?t?si Oszt?ly
@: pnyakovicsg@bkv.hu
: +36 70 330 5544 jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu


2/5 oldal
« »